03 May 2014

3.v.14


Lytton Strachey
Gordon Square, Bloomsbury

No comments: